muziekhuis050 | Muziekschool Groningen

Beleidsplan 2021-2022

Stichting Muziekhuis050

KvK-nummer: 81861710
Culturele ANBI status is in aanvraag
Email: info@muziekhuis050.nl
Website: www.muziekhuis050.nl
Telefoonnummer: 06 82899045

Inhoudsopgave

inleiding

Muziekhuis050 is in februari 2021 opgericht door een groep enthousiaste musici met een ideaal: de kwaliteit van muziekbeoefening en -educatie voor iedereen te verbeteren en het plezier in muziek maken te vergroten en te stimuleren.

De musici, allen conservatorium geschoold, hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke liefde voor het opleiden en begeleiden van hun leerlingen zodat deze laatsten hun weg in de muzikale maatschappij kunnen vinden op ieder niveau. 

Muziekhuis050 vindt dat een goede muzikale basis essentieel is om met plezier en passie te musiceren. Zij wil de mogelijkheden hiervoor verruimen door enerzijds kwalitatief goede individuele lessen te bieden via de bij haar aangesloten privédocenten en anderzijds een divers aanbod van samenspelactiviteiten te ontwikkelen.

Wat begon in september 2020 als idee op een terras met een groepje van zeven musici, is inmiddels uitgegroeid tot een stichting met een daarbij aangesloten collectief van 24 muziekdocenten.  

Muziekhuis050

Dit hoofdstuk bespreekt de missie, visie, kernwaarden en organisatiestructuur van Muziekhuis050 (hierna M050).

Missie

Muziekhuis050 gelooft in goede én voor elke beurs betaalbare individuele muzieklessen. De stichting ambieert samenspelmogelijkheden op ieder niveau en voor alle leeftijden en biedt een veilig thuis voor elke muziekbeoefenaar in Groningen en omstreken.

Visie

Muziekhuis050 vindt dat een goede muzikale basis essentieel is om met plezier en passie te musiceren. Het leren bespelen van een instrument is moeilijk; het vergt concentratie, gehoortraining, motorische training en doet een beroep op emoties. Daarom zijn individuele lessen noodzakelijk om een instrument goed te leren beheersen.

Muziek is een verbindend element in de maatschappij. Muziek verbroedert en kweekt begrip tussen verschillende maatschappelijke kringen. Muziek maken is goed voor de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Daarom is samenspel, naast het bieden van een goede instrumentale basis, ook een belangrijk onderdeel van de activiteiten van M050.

Samenspelen is ook een belangrijk element van muzikaal plezier. Met een goede beheersing van het instrument vergroten leerlingen hun niveau van samenspel, wat het plezier bevordert. Met andere woorden: het muzikale klimaat in het algemeen verbetert en dat is belangrijk.

De nauwe, onderlinge samenwerking van het collectief muziekdocenten is zowel een voorwaarde als een belangrijke meerwaarde van M050. Doordat de docenten regelmatig samenkomen, ideeën uitwisselen en elkaar inspireren, ontstaat er een voedingsbodem waaruit bijzondere producties opbloeien.

Muziek voor iedereen

Muziekbeoefening moet toegankelijk zijn voor iedereen die dat wil. Daarom moeten mensen met een smallere beurs tegemoet gekomen worden door korting op het lesgeld en/of op de huur van een instrument. M050 is er voor arm, rijk, oud, jong, voor alle sporten van de maatschappelijke ladder, voor alle culturen.

M050 wil een plek creëren waar iedereen zonder belemmeringen kan genieten van het muziek maken en wil dit bereiken door muziek op alle mogelijke plaatsen te brengen: scholen, wijken, buurtcentra en natuurlijk de eigen orkesten en ensembles. M050 richt zich op alle muzikale genres en speelt daarnaast in op de behoeftes van de cursisten.

Kernwaarden

De basiswaarde van Muziekhuis050 is dat leerlingen kwalitatief goede lessen krijgen van hun muziekdocent. Goede instrumentale lessen zijn essentieel voor muzikaal plezier.

M050 heeft daarnaast de volgende kernwaarden, die in de rest van deze paragraaf verder uitgediept zijn:

Muziek is een levensbehoefte voor iedereen.

Optimale individugerichte muzikale ontwikkeling in de instrumentale lessen. 

Met plezier samen iets moois maken, van elkaar leren en in aanraking komen met nieuwe muziek.

Persoonlijke benadering, de klant is koning, geen massaliteit, veiligheid, altijd bereikbaar, iedereen is gelijk.

Verbondenheid voelen met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.

Iedereen is welkom

Muziek is een levensbehoefte voor iedereen

Door muziek maken en muziekeducatie voor iedereen mogelijk te maken, levert M050 een positieve maatschappelijke bijdrage en werkt de stichting mee aan het welzijn van velen!

M050 werkt aan een leerlijn muziekeducatie voor basisschoolleerlingen. Verdere muzikale ontwikkeling biedt de stichting naschools aan. Vervolgens stromen de kinderen door naar een privédocent voor individuele lessen, waarna ze ook samenspelactiviteiten kunnen doen. Uiteindelijk resulteert dit in wijkorkesten en koren.

Optimale individugerichte muzikale ontwikkeling in de instrumentale lessen

M050 garandeert zorgvuldige persoonlijke begeleiding van iedere leerling door gekwalificeerde, enthousiaste docenten.

Met plezier samen iets moois maken, van elkaar leren en in aanraking komen met nieuwe muziek

De docenten hebben regelmatig contact met elkaar (bij overleggen, muzikale sessies, concerten of privé-bijeenkomsten). Dat maakt dat ze een divers aanbod kunnen realiseren- waarin leerlingen en docenten samenwerken. Ook kunnen er uitwisselingen plaatsvinden en crossover projecten gerealiseerd worden.

Persoonlijke benadering, de klant is koning, geen massaliteit, veiligheid, altijd bereikbaar, iedereen is gelijk:

Door een band op de bouwen tussen docenten onderling en hun leerlingen kunnen we een veilige en stimulerende situatie creëren waarin iedereen zijn of haar muzikale taal kan spreken.

Verbondenheid voelen met mensen van verschillende achtergrond en leeftijd

M050 is een platform voor leerlingen en docenten die samen dingen organiseren, van elkaar leren en elkaar inspireren.

Iedereen is welkom

Muzieklessen zijn niet voor iedereen financieel haalbaar. M050 vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van muziek.

Voor mensen op of onder het bestaansminimum is een fonds opgericht waaruit men korting kan krijgen op het lesgeld of de huur van een instrument. Deze leerlingen zouden bijvoorbeeld ook een instrument in bruikleen kunnen krijgen. Ze zouden les kunnen krijgen op hun eigen school (naschools), maar ook op andere plekken, zoals Blijf van mijn Lijfhuizen en AZC’s.

Organisatiestructuur

Bestuur

Muziekhuis050 is een stichting met een driekoppig bestuur. M050 is een collectief met 24 bij haar aangesloten docenten die intensief samenwerken

Sander van Leeuwen, voorzitter

Wouter Schoonman, penningmeester

Rita Wiersma, secretaris

Artistiek team

Anke Piersma
Hanneke Ramselaar
Karoun Baghboudarian
Nelleke van Beek
Rachael Yates
Rani Elias
Rita Wiersma

Het artistiek team vergadert wekelijks over de te volgen koers van M050. Er wordt samen beslist in welke volgorde de verschillende plannen gaan worden uitgevoerd, na goedkeuring van het bestuur worden de taken verdeeld. De andere aangesloten privé docenten kunnen deze vergaderingen bijwonen, zaken inbrengen en meedenken. Iedereen krijgt de verslagen toegestuurd.

Er worden zeer regelmatig (ongeveer tweemaandelijks) algemene docentenvergaderingen gehouden en bijeenkomsten om samen te repeteren of van gedachten te wisselen.

Het bestuur overlegt wekelijks.

Er is een overlegcultuur waarin naar ieders mening en ideeën geluisterd wordt. Omdat wij allen hetzelfde voor ogen hebben, namelijk een huis voor de muziek voor iedereen, dus M050, komen we overal samen wel uit.

Vanaf februari is het groeiende docententeam maandelijks samengekomen om te brainstormen, repertoire op te bouwen en te schrijven. Dit resulteerde in een mooie officiële opening van M050 op 26 juni in het Noorderplantsoen met een concert van docenten en het leerlingenorkest Jeugdorkest050. Tijdens deze presentatie van M050 zijn onder andere drie stukken ten gehore gebracht die zijn geschreven en/of gearrangeerd door aangesloten docenten. Dit evenement is financieel ondersteund door de Kunstraad (zie hoofdstuk 5).

Huidige projecten

De volgende niet-gesubsidieerde ensembles zijn van start gegaan en repeteren wekelijks:

Jeugdorkest050, een symfonieorkest voor kinderen van 12 tot 18 jaar (30 leden)

Camerata050, een volwassenen strijkorkest met 22 leden

Meerstad Kinderkoor050, voor kinderen van 6 tot 9 jaar in samenwerking met SWS-Meeroevers, 19 leden.

In januari start een jeugd symfonieorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Instrumenten worden gehuurd via het Leerorkest voor gebruik op scholen, in ensembles en in privé praktijken. De praktijken van de momenteel aangesloten docenten leveren samen een leerlingenbestand van rond de 300 deelnemers in alle leeftijden.

Leerlingen en docenten kunnen gebruik maken van het online muziektheorieprogramma “EARZ”

Momenteel heeft de Stichting nog geen (vaste) locatie voor de bijeenkomsten van ensembles. Er wordt gebruik gemaakt van ruimtes die ad hoc gehuurd worden. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk vanaf een vaste locatie onze ambities en dromen waar te maken. 

Samenvattend kan gezegd worden dat Muziekhuis050 zich met het al lopende aanbod richt op alle bevolkingslagen, leeftijden en culturen. Door ons regelmatig te presenteren en onze activiteiten te promoten krijgen we steeds meer bereik en bekendheid onder de inwoners van Groningen en omstreken.

Doelen voor seizoen 2021-2022

Dit is het startjaar voor Muziekhuis050 waarbij subsidies worden aangevraagd en donateurs worden geworven. Verder worden er benefietconcerten door de docenten georganiseerd. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

M050 ziet in deze tijd zeker kansen. Er zijn veel goede privédocenten in Groningen en omstreken waar M050 zich op richt, maar zij zijn niet altijd in staat om hun minder rijke leerlingen alle kansen te geven en hebben niet altijd de gelegenheid om in een collectief samen te werken om hun leerlingen alle mogelijkheden te bieden om samen muziek te maken. Er zijn contacten gelegd met scholen en buurthuizen en er zijn subsidies aangevraagd en gehonoreerd. Dit hoofdstuk bespreekt de doelen van Muziekhuis050 voor het seizoen 2021-2022.

Een eigen ruimte

Voor het ontwikkelen van onze M050-community is het essentieel dat we een eigen ruimte hebben waar jong en oud, arm en rijk zich thuis voelt. Daar kunnen mensen samenkomen, samenspelen en ideeën ontwikkelen op ieder niveau. Dan kunnen er orkesten repeteren en concerten kunnen worden gegeven. En zo kunnen wij uitgroeien tot “De muziekschool voor Groningen”.

Een leerlijn voor scholen ontwikkelen

Basisvorming in de onderbouw en klassikale instrumentale lessen in de bovenbouw, uitmondend in naschoolse activiteiten en wijkorkesten.

Een programma voor minima ontwikkelen

Extra ondersteuning voor minima op scholen, in de wijken, in AZCs, Koplandstichting en voor individuele ontwikkeling. “Zomerkamp” is een mogelijkheid om kinderen van minima een leuke en interessante vakantie te bezorgen.

Bekendheid in Groningen en omgeving krijgen

Uitvoering geven aan het communicatieplan, open podia geven mogelijkheden voor leerlingen om optreedervaring op te doen en voor de luisteraars om kennis te maken met M050, concerten en evenementen organiseren op openbare plekken.

Een hechte Muziekhuis050-gemeenschap opbouwen 

Huiskamerconcerten; bij (ouders van) leerlingen thuis of bij donateurs; om zo het gemeenschapsgevoel voor en de bekendheid van M050 te verstevigen. Een “Vrienden van M050”-groep opzetten met een nieuwsbrief, kortingen op concerten, speciale optredens enzovoort.

Het opzetten van nieuw aanbod

Luistercafé; muziekbeleving door te luisteren naar en uitleg te krijgen over composities van gevarieerde aard.

Cursus theorie; om meer begrip te krijgen van de muzikale wetten wat ten goede komt aan de praktijk van het muziek maken.

Kiddy Orchestra; basisvorming voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Een goede muzikale basis op jonge leeftijd stimuleert de interesse in muziek en is goed voor lichaam, geest en ziel.

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten basisonderwijs; hoe breder de muzikale ondergrond in de maatschappij, hoe beter het algemene muzikale klimaat wordt.

Componeercursus; creatieve talentuiting.

Vlogs ; ook online wil M050 mogelijkheden geven tot muzikale ontwikkeling en aanvulling op de privélessen.

Genre gerelateerde cursussen; om mensen uit verschillende culturen en mete verschillende interesses te stimuleren en interesseren voor muziekbeoefening.

Volwassenenkoor; iedereen kan zingen, het is dé muzikale basis en draagt bij tot de geestelijke en lichamelijke gezondheid en versterkt en verbetert de onderlinge communicatie

Jan Misdom project; de in 2016 overleden Drentse klarinettist/compoist Jan Misdom heeft onder meer speciaal voor blazersensembles veel bekende stukken gearrangeerd. Een van onze collega’s heeft de beschikking tot veel van zijn nagelaten materiaal, een mooie kans een Drentse componist te eren.

Wellicht is het niet mogelijk al deze doelen nog dit seizoen te behalen. Wij hebben heel veel ideeën maar nog veel hordes te nemen voordat we zijn waar we willen komen.

Communicatieplan

Muziekhuis050 is een pas opgerichte stichting. Om onze missie en visie uit te dragen, is het belangrijk onze boodschap op zoveel mogelijk manieren bekendheid te geven. Wij willen er zijn voor iedereen, dus moeten onze communicatiemiddelen gericht zijn op mensen van alle leeftijden, culturen en sociale situatie.

Communicatiedoelen

In juli 2022, het eind van het eerste seizoen van M050:

kent 50 procent van de doelgroep(en) M050

kiest 25 procent van de doelgroep(en) M050

Kansen

Er zijn in Groningen en omgeving naast “Vrijdag”, het grote instituut voor amateurkunst-beoefening, vele privé-docenten en een aantal private muziekscholen. 

“Vrijdag” focust zich vooral op laagdrempelige muziekbeoefening en groeps- en ensemblelessen. Er is daar minder aandacht voor de individuele leerling. Privé-docenten hebben niet altijd de mogelijkheid hun leerlingen een podium te bieden en/of in aanraking te brengen met andere musici. De privé-muziekscholen richten zich over het algemeen op pop- en rockmuziek terwijl M050 alle stijlen aanbiedt.

Muziekhuis050 is daardoor een goede aanvulling op het aanbod waar zeker belangstelling voor zal zijn. 

Communicatiemiddelen

We promoten onze projecten en activiteiten in pers en social media zodat iedereen gemakkelijk zijn/haar weg naar ons weet te vinden.

We verspreiden posters en flyers.

Het marketingbureau BeBricks helpt ons met de social mediastrategie. Aan de hand van het aantal bezoekers van onze website en Facebook/Instagram pagina kunnen we zien of we alle doelgroepen bereiken.

We geven informatie via de website.

We leggen contacten met buurtcentra waar we iets voor mensen kunnen betekenen die niet zo snel aan het leren bespelen van een instrument denken.

We maken gericht aanbod voor bepaalde groepen.

Financieel plan

Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de opzet, planning en uitvoering van de financiële aspecten van Stichting Muziekhuis050 (hierna M050). 

Rechtsvorm

M050 is als stichting vastgelegd in de notariële oprichtingsakte met als kenmerk “Ref: 2021.000309.01/JJL”. Een stichting is een rechtsvorm zonder winstoogmerk, hetgeen overeenkomt met de doelstellingen van M050. Dit doel is in diezelfde akte verwoord als: “De stichting heeft ten doel het bevorderen, dan wel steun verlenen, dan wel uitvoering geven aan projecten en activiteiten van culturele strekking en in het bijzonder bevorderen van de muzikale en artistieke vorming en belangstelling voor muziek, zang en bewegen op muziek bij jong en oud, door het scheppen van gelegenheid voor een breed publiek tot deelname aan onderwijs en uitvoeringen van muziek, zang en bewegen, zowel individueel als in groepsverband, en al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.” (artikel 2, oprichtingsakte M050).

De drie aangestelde bestuurders hebben geen van drieën commerciële of andere financiële belangen bij het welvaren van de stichting. Zij ontvangen geen bezoldiging of welke (financiële) beloning dan ook, anders dan vergoeding van eventuele daadwerkelijk gemaakte reis- en/of verblijfskosten.

Werkwijze

Projectmatige activiteiten

Bij de stichting zijn ruim twintig professioneel geschoolde muziekdocenten aangesloten. Dit zijn docenten die zich willen en kunnen verenigen met het gestelde doel. In relatie tot M050 is de rol van deze docenten het initiëren, begroten en uitvoeren van projecten. Dit zijn projecten die moeilijker zonder steun en facilitering door M050 gestalte zouden kunnen krijgen. De werkwijze is dat docenten individueel of in groepsverband een voorstel kunnen doen aan het bestuur voor een project (een activiteit begrensd in tijd en geld). Bij het inhoudelijke voorstel hoort ook een financiële begroting met alle baten en lasten. Het bestuur beoordeelt vervolgens het voorstel en kent al dan niet de (extra) benodigde middelen toe. Het bestuur ziet vooral graag voorstellen waarin:

kinderen kennis kunnen maken met muziek(instrumenten).

mensen die een instrument bespelen kunnen samenspelen met anderen.

doelgroepen bereikt worden die anders nooit bereikt zouden worden.

Het bestuur kan vervolgens ondersteuning bieden bij de uitvoering van een goedgekeurd project, bijvoorbeeld bij de werving van deelnemers, de logistiek of andere activiteiten. 

Na afloop van een project wordt dit geëvalueerd en wordt het financieel afgewikkeld.

Opgemerkt wordt dat de meeste aangesloten docenten naast de M050-activiteiten ook hun eigen docentenpraktijk voeren, meestal als ZZP-er. Het bestuur van M050 heeft geen zeggenschap over of invloed op dergelijke privépraktijken en beoogt dit ook niet.

Generieke activiteiten

Naast de specifieke projecten ondersteunt M050 ook generieke activiteiten, zoals de bouw en het onderhoud van een website, de aanwezigheid op social media, de vervaardiging van promotiemateriaal, et cetera. 

In financiële zin werft M050 subsidies en donaties bij diverse partijen, zorgt voor de boekhoudkundige registratie van alle activiteiten en zorgt voor de uiteindelijke verantwoording van de aanwending van de financiële middelen tegenover diverse partijen (subsidiegevers, donateurs, fiscus en lokale overheden).

Als laatste is (het bestuur van) M050 gericht op het verwerven, behouden en vergroten van het (politieke) draagvlak. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit is de instelling van een Comité van Aanbeveling.

Voorbeelden van projecten

Hoewel M050 nog geen jaar oud is, ondersteunt zij nu al verschillende projecten.

Openbare lancering

Een spectaculaire uitvoering van leerlingen en docenten in het Noorderplantsoen van Groningen op zaterdag 26 juni 2021 (zie website). Zo’n 300 bezoekers.

Meerstad Kinderkoor050

Ongeveer twintig jonge kinderen vormen een koor, geleid door een M050-docent. Wegens succes verlengd. Project bedruipt zichzelf; M050 verleent logistieke ondersteuning.

Leren improviseren

Een vijftal amateurs leren met elkaar te improviseren, onder leiding van een M050-docent. M050 verleent financiële en administratieve ondersteuning.

Saxofoonorkest

Ongeveer tien amateurs vormen een saxofoonensemble, onder leiding van een M050-docent. M050 verleent financiële en administratieve ondersteuning.

Diverse andere projecten zijn in voorbereiding en worden nog in 2021 gelanceerd. Zie website voor actuele informatie. Nu al is bekend dat op 13 november een ‘Open Dag’ wordt georganiseerd ter verdere informering en werving van deelnemers aan diverse activiteiten die door M050 worden aangeboden. Op die datum wordt ook materiaal verzameld voor een film over M050-activiteiten. 

Voorbeelden van generieke activiteiten

Naast de muzikale projecten heeft Muziekhuis050 ook generieke activiteiten

Website

Er is inmiddels een interactieve website met een wervend en voorlichtend karakter: www.muziekhuis050.nl. Ook is er een facebookpagina en een YouTube kanaal in ontwikkeling. Er is een huisstijl en promotiemateriaal ontwikkeld. 

Financiering

Binnen een jaar is het gelukt om verschillende financieringen te verwerven:

Individuele donateurs (ca. 25 verschillende mensen droegen bij)

Subsidie Kunstraad Groningen (ter ondersteuning van de voorbereiding en de lancering)

Fonds voor Cultuurparticipatie (ter ondersteuning van diverse projecten) 

Samenwerking Noord Nederland (ter ondersteuning van marketing en PR)

Mecenas (draagt vijf jaar lang vast bedrag bij voor cultuur voor minderbedeelden)

De bedoeling is dat M050 op termijn niet van subsidies afhankelijk is. Aan de andere kant is de aard van de projecten zodanig dat de kosten vaak niet volledig door de deelnemers kunnen worden gedragen. Er zal daarom een middenweg bewandeld moeten worden.

In 2022 wordt een (financieel) jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Dit is ter inzage aan betrokkenen. De financiële stand van zaken per 1 november 2021 staat in onderstaande tabel. Het bestuur streeft naar kostendekkende projecten en dit wordt tot op heden gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat nog niet alle projecten voltooid zijn.

PROJECTEN OVERZICHT M050 2021

BEGROTING

REALISERING (VLG BOEKHOUDING)

——————–Schema volgt nog——————————

 

Subsidies

De Kunstraad heeft ons gesteund met €2500 voor onze officiële opening op 26 juni.

Zie bijlage 1 voor een verslag hiervan in het Dagblad van het Noorden.

Muziekhuis050 is gesteund met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar pilotjaar met een bedrag van €50.000.

In de begroting zijn posten opgenomen voor het organiseren van cursussen, voor het ontwikkelen van een leerlijn op scholen, voor het opzetten van de communicatie en voor de aanschaf van benodigd materiaal. 

In september is een cursus improvisatie voor volwassenen gestart voor beginnende volwassenen of volwassenen die een drempel voelen om samen te spelen maar het wel graag willen. 

In oktober en november gaan van start:

Saxofoonorkest050 voor alle leeftijden, hier krijgt men de gelegenheid ook eens op een ander soort saxofoon te spelen dan men zelf heeft.

Cursus kennismaking Midden-Oosterse muziek, voor mensen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten zowel als voor autochtone Nederlanders die wat meer van de Middenoosterse (muziek)cultuur willen weten.

Masterclass Midden-Oosterse muziek, een specialistische cursus voor gevorderde amateurs en professionals.

Bigband050/Dancehall combinatie, voor liefhebbers van Bigbands alsmede van Dancehall, op deze manier komen verschillende culturele groepen met elkaar in aanraking.

Projecten in ontwikkeling:

een leerlijn voor scholen; er zijn contacten gelegd met een aantal scholen.

Er komt basisvorming in de onderbouw met een “Kiddy Orchestra”, waar de muzikale basisprincipes worden geleerd door middel van zang, percussie instrumenten en dergelijke. Instrumentale vorming komt in de bovenbouw met klassikaal onderricht in o.a. viool en gitaar. Als vervolg hierop worden buitenschoolse lessen en orkestjes georganiseerd.

Er zijn een website en een facebookpagina.

Er wordt samengewerkt met BeBricks, een marketing bureau, om onze social media te helpen opzetten.

Voor het ondersteunen van minima is ons vijf jaar lang €20.000 toegezegd. door een anonieme donor. Er is een aanbod van “Stichting Het Roode- Of Burgerweeshuis” voor hetzelfde doel met een nog onbekend bedrag.

Een programma voor minima zowel voor ondersteuning op scholen als Blijf van mijn Lijf huizen, AZC ‘s en in de wijken en steun voor privélessen en instrumenthuur is in ontwikkeling en start in januari 2022.

Bijlage 1 - Recensie Dagblad van het Noorden

Groningen opent nieuwe muziekschool: Muziekhuis050, door Patriecia Kolthof

De officiële opening van Muziekhuis050, een nieuwe muziekschool in Groningen, vond zaterdagmiddag plaats in het Noorderplantsoen. Foto: Peter Wassing.

Met een klap op een gong werd zaterdagmiddag in het Noorderplantsoen een nieuwe muziekschool geopend: Muziekhuis050.

Op het gras staat een tent, gevuld met houten klapstoelen, lessenaars en instrumenten zoals violen en cello’s. Het 35 leden tellende jeugdorkest van Muziekhuis050 geeft een optreden ter ere van de officiële opening van de school.

“We zetten in op individuele muzieklessen. Die zijn echt heel erg nodig als je een instrument wil leren spelen”, zegt saxofonist en bestuurslid Rita Wiersma. Het muziekhuis biedt ook theorielessen en vocale lessen aan. Leerlingen moeten eerst zélf hun instrument onder de knie hebben voor ze in een orkest of ensemble kunnen spelen.

Individuele lessen en gezamenlijke projecten

Het idee voor de nieuwe muziekschool is vorig jaar ontstaan op het terras. Wat begon als een spontaan idee is inmiddels uitgegroeid tot een collectief van 23 docenten. Samen hebben ze zo’n 300 leerlingen onder de vleugel. Ze besloten samen te werken om meer te kunnen doen dan slechts individuele lessen. De leraren van de nieuwe muziekschool geven overwegend thuis les. Elke docent bepaalt zelf zijn lesvoorwaarden en tarieven.

Foto: Patriecia Kolthof

De meerwaarde van de samenwerking blijkt direct tijdens het concert in het Noorderplantsoen. Toevallige voorbijgangers genieten al tijdens de repetities van de geluiden die uit de witte tent klinken. Ze houden even halt bij een boom of ploffen neer op het gras.

Tijdens de officiële opening heeft een vrij grote groep mensen zich rond de tent naast de muziekkoepel verzameld. Het orkest speelde vier muziekstukken waaronder de speciaal voor Muziekhuis050 geschreven Tune050 van trombonist Pavel Shcherbakov, de voor Jeugdorkest050 geschreven Couscousgroove van bassist Tim Nobel en een medley van Assyrische dansen, gearrangeerd door trompettist Rani Elias.

Muziek voor iedereen

Muziekhuis050 werkt onder meer samen met Stichting Leergeld, zodat ook kinderen wiens ouders geen geld hebben voor dure muzieklessen een instrument kunnen leren spelen. De leraren zijn ook bezig met een groter project waarmee kinderen na school lessen kunnen volgen.

”Muziek is heel belangrijk’’, zegt cellist en docent Karoun Baghboudarian. “Er moet gespeeld blijven worden. Deze muziekschool is er voor iedereen: jong en oud.’’ Wiersma knikt en voegt toe: “muziek maakt alles beter.” Muziekhuis050 is nog op zoek naar een onderkomen. Wiersma: “We zijn ons aan het oriënteren, maar er is nog niets concreet.”

Bijlage 2 - Reacties van publiek

Reacties van publiek van het zondagmiddagconcert in het Ontmoetingscentrum Semsstraatkerk, door docenten van muziekhuis050.

‘Zondagmiddag 26 september werden we getrakteerd op een muzikaal feestje. De mensen van Muziekhuis050 pakten uit met meerdere muzikanten. Mooie combinaties van diverse instrumenten. Superblij om weer te kunnen spelen brachten zij met enthousiasme een gevarieerd programma. Wat een kwaliteiten!’

‘Het was een fantastische muziekmiddag. Ik heb genoten van het prachtige spel van de musici. Het was soms ontroerend en steeds met enthousiasme gespeeld! Allemaal zo één met hun instrument. Mijn complimenten voor de musici maar ook zeker voor de organisatoren!! Bravo!!’