muziekhuis050 | Muziekschool Groningen

Eerste bericht van het bestuur M050

Oktober 2021

Op 11 februari van dit jaar is de Stichting Muziekhuis050 bij de notaris officieel opgericht.
Er zijn toen in de statuten drie namen van bestuursleden vastgelegd:

Sander van Leeuwen – voorzitter
Rita Wiersma – secretaris
Wouter Schoonman – penningmeester

Dit is het minimumaantal; de statuten voorzien in maximaal vijf bestuursleden.
De taken tussen deze drie mensen zijn verdeeld als in onderstaand plaatje.

Geprobeerd is de taken te groeperen rond Extern (voorzitter), Inhoud (secretaris) en Proces (penningmeester). Daarnaast is het wenselijk dat de taken door steeds twee van de drie bestuursleden gedeeld worden. Dit om de continuïteit bij uitval te borgen. Zie afbeelding.

De praktijk wijst uit dat Rita verreweg de meeste tijd en energie in M050 steekt. Dat heeft allerlei redenen en het is fijn dat iemand zo hard hieraan trekt, maar het is wel kwetsbaar.

Het blijkt bovendien heel veel werk. Daarom wil het bestuur uitbreiden met minimaal een, maar bij voorkeur twee leden (een oneven aantal is beter in het geval van stakende stemmen).

Wanneer er geschikte kandidaten worden gevonden, zullen de taken herverdeeld worden.
Het huidige bestuur wil vooral een versterking op de volgende gebieden:

Administratie en procedures
Public Relations en (politieke) netwerken
Subsidies en donaties
Huisvesting en instrumentenbeheer

Betrokkenen bij M050 wordt gevraagd rond te kijken naar kandidaten voor een (onbezoldigde) plaats in het bestuur. Er wordt niet gedacht aan uitvoerende musici, maar wel mensen met bestuurlijke ervaring, tijd, enthousiasme en veel liefde voor en betrokkenheid bij de doelen van M050.

Reacties aan de voorzitter via info@muziekhuis050.nl